IN MEMORIAM

"Mauno" Nys Dobbe fan de Moaie Hôvingen 28.3.-15.6.2018
"Mauno" Nys Dobbe fan de Moaie Hôvingen 28.3.-15.6.2018
 "Lili" Binske Jiska fan de Moaie Hôvingen 15.7.2009-15.6.2010
"Lili" Binske Jiska fan de Moaie Hôvingen 15.7.2009-15.6.2010